Všeobecné ustanovení

Reklamační řád popisuje běžnou obchodní spolupráci mezi "kupujícím" a firmou Bedřich Horký – E TRONIC, (dále jen "prodávající "). Kupující převzetím zboží od prodávajícího souhlasí s níže uvedeným reklamačním řádem.

Tento reklamační řád je k dispozici na shop.etronic.cz.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura, prodejka - dále jen záruční list) s uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo, ...).

Délka záruky

Záruční doba začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Délka záruční doby je vždy vyznačena na záručním listě (ve sloupci záruka), dle Občanského zákoníku je 24 měsíců, pokud není na záručním listě uvedena delší doba.

Záruční doba se skládá ze zákonné lhůty a prodloužené lhůty.

V rámci zákonné záruční lhůty se reklamace řídí Občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. §619-627 s přihlédnutím k tomuto reklamačního řádu. U prodloužené lhůty se reklamace řídí výhradně tímto řádem.

Záruční podmínky

Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho dodání a je povinen všechny takto zjištěné vady oznámit do druhého dne prodávajícímu. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

Při použití zásilkové služby nebo veřejného dopravce se reklamace výrobku poškozeného při přepravě řídí reklamačním řádem přepravce s příslušnými ustanoveními občanského resp. obchodního zákoníku. Takto způsobené vady nelze reklamovat u prodávajícího.

Kupující má právo uplatnit záruku pouze na zboží, které vykazuje vadu, vztahuje se na něj záruční lhůta a bylo zakoupeno eshopu na www.etronic.cz (viz. záruční list - nákupní doklad).

Kupující musí vadné zboží na reklamaci zaslat přepravní službou - na vlastní náklady na adresu prodávajícího. Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat : Reklamované zboží ( vč. kompletního příslušenství ), kopii nákupního dokladu ( záruční list ), podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího ( zpáteční adresa, telefonní číslo ). Zboží, které bude zasláno na náklady prodávajícího nebude přijato! Zpáteční cestu ( po vyřízení oprávněné reklamace ) hradí prodávající.

Je-li zboží vadné ihned po dodání, kupující reklamaci uplatní do 10 dnů od převzetí a pokud to charakter zboží a vady umožní, bude oprávněná reklamace vyřízena výměnou zboží za nové. Výměna je podmíněna fyzickým stavem zboží na skladě.

Je-li zboží ihned po dodání mechanicky poškozené (prasklý kryt monitoru atd.), musí kupující vadu reklamovat od 3 pracovních dní od převzetí. Při pozdější reklamaci bude vada považována za mechanické poškození způsobené kupujícím a reklamace bude automaticky zamítnuta.

Prodávající neodpovídá za vady, na které byl kupující v době uzavírání smlouvy upozorněn.

Kupující je povinen doložit platnost záruky předložením nákupního dokladu, pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, musí též doložit doklad o reklamaci. Na zboží a na nákupním dokladu (reklamačním protokolu) musí být stejné vydané sériové číslo, jako na výrobku (pokud výrobek sériové číslo má).

Prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé.

Prodávající negarantuje plnou funkčnost aplikačních software ve verzích, které nejsou vhodné (nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Za případné problémy způsobené omezenou funkčností aplikací, které tuto podmínku nesplňují, nepřebírá prodávající žádnou zodpovědnost.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti. Záruka se také nevztahuje na poškození zařízení nadměrným mechanickým opotřebením.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

Záruka se nevztahuje na zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami, sériovými čísly atd.

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá :

 1. mechanicky poškozením zboží
 2. elektrickým přepětím ( viditelně spálené součástky nebo plošné spoje )
 3. používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářského prostředí.
 4. neodbornou instalací, zacházením, obsluhou nebo zanedbáním péče o zboží
 5. pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem
 6. pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu
 7. zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
 8. provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
 9. zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.)
 10. při chybě po provedeném upgrade biosu, firmware
 11. zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

V případě, že zboží je software, vztahuje se záruka výhradně na fyzickou čitelnost médií (média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkčnost vady vzniklé při výrobě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Prodávající může kupujícímu účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný.

Zjistí-li technik, že příčinou problému není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace software (operační systém, antivir, ...), pokud byla data poškozena nekorektním chováním některé aplikace (hry, viry, ...), nebo jestliže data poškodil kupující, nebo třetí osoba, bude kupujícímu účtována práce technika za zjištění tohoto stavu a případné uvedení do funkčního stavu.

Při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě, je povinností kupujícího zabezpečit si vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající neručí za případnou ztrátu poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např. ZIP, CD, diskety, ...)

Způsob vyřízení reklamace

Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží upraveno nebo vyměněno za nové. Prodávající je oprávněn vadné zboží kupujícímu vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného, nebo jiného výrobce. Pokud není výměna, ani oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží (v případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat). V případě nemožností vyřízení reklamace žádnou z uvedených možností, bude kupujícímu vystaven dobropis*).

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající vadné zboží vymění za zboží se sejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi od stejného nebo jiného výrobce nebo vystaví dobropis*).

Stejný způsob vyřízení nastane v případě 3 stejných opakovaných vad na zboží.

*) Do vrácené částky se může promítnout aktuální cena zboží podobných vlastností

Reklamace zboží prodávající vyřizuje bez zbytečného odkladu, maximálně však do 30 dní od data uplatnění reklamace kupujícím. Tato lhůta není závazná pro kupujícího, který při nákupu uvedl IČO a tudíž jeho vztah s prodávajícím upravuje Obchodní zákoník.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, začne záruční doba běžet znovu od data vyřízení reklamace. Pokud byla reklamace vyřízena výměnou, je další případná reklamace považována za první reklamaci zboží.

Doba trvání reklamace se počítá od druhého dne po přijetí do dne vyřízení reklamace. Nikoliv do vyzvednutí zákazníkem.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS nebo e-mailem. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení automaticky zasláno na adresu kupujícího.

Tento reklamační řád je platný od 1.9.2006.